Arhiva natječaja

Jadranski naftovod, dioničko društvo, 23.02.2018. godine objavljuje natječaj za radno mjesto:

Strojobravar I. (M/Ž), 1 izvršitelj s mjestom rada na lokaciji Terminal Omišalj

Minimalni uvjeti:

 • SSS; škola tehničkog usmjerenja; područje: strojarstvo;
 • Vozačka dozvola B kategorije;
 • 3 godine radnog iskustva na sličnim poslovima.

Poslovne aktivnosti u bitnom:

 • Održava strojarsku opremu (rotacijsku opremu, cjevovode, armature, ventile i dr.) na Terminalu i trasi naftovoda;
 • Dijagnosticira kvarove, popravlja i zamjenjuje složenije strojne dijelove i sklopove;
 • Instalira i sudjeluje u testiranju nove opreme;
 • Priprema i provjerava ispravnost strojarske opreme neposredno prije i za vrijeme transporta nafte;
 • Vodi evidenciju svih promjena vezanih uz stanje strojarske opreme na terminalu i trasi.

Obavezne kompetencije:

 • Znanja iz područja struke (montaža remenskog prijenosa, lančanika, dinamičko uravnoteženje rotacijskih dijelova i sklopova, hidrauličnih uređaja, radovi na instalacijama, uređajima za razvođenje, crpkama, rotacijskim motorima i druga);
 • Sposobnost rješavanja tehničkih problema;
 • Sposobnost prostornog predočavanja i spretnost;
 • Vještina čitanja i primjene tehničkih podataka o materijalima, komponentama, alatima, strojevima i uređajima;
 • Vještine rukovanja instrumentima, tehnologijom i strojevima;
 • Vještine sigurnog rukovanja opasnim tvarima;
 • Uočavanje problema;
 • Motoričke sposobnosti.

Napomena: Strojobravar I. je radno mjesto s posebnim uvjetima rada.

Izvršitelj se zapošljava na određeno vrijeme u trajanju od godine dana, s probnim rokom od 6 (šest) mjeseci.

Prijave za natječaj s molbom, životopisom, preslikom svjedodžbe, preslikom važeće vozačke dozvole te elektroničkim zapisom o radno pravnom statusu izdanom za vrijeme trajanja ovog natječaja, šalju se na adresu ljudski.resursi@janaf.hr zaključno s 02.03.2018. godine s obaveznim naslovom (subjectom) u elektroničkoj pošti: ”natječaj – Strojobravar I.”.

Kandidati u svojoj prijavi mogu priložiti i druge dokumente za koje smatraju da su relevantni za natječaj, a potvrđuju kompetentnost u nekom od područja navedenih u minimalnim uvjetima ili obaveznim kompetencijama.

Kandidati moraju zadovoljavati minimalne uvjete radnog mjesta te posjedovati znanja, vještine i sposobnosti navedene u obaveznim kompetencijama kako bi zadovoljili uvjete natječaja, odnosno bili razmatrani kao kandidati za selekcijski postupak.

Kandidati u životopisu moraju navesti puni naziv radnih mjesta na kojima su radili te sažeti opis poslova, aktivnosti i radnih zadataka na navedenim radnim mjestima.

Kandidat koji može ostvariti pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji („Narodne novine“, broj: 121/17) ali samo pod jednakim uvjetima u odnosu na ostale kandidate, dužan je pozvati se na to pravo u prijavi na natječaj te pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta natječaja, priložiti i sve ostale dokaze dostupne na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843 kao i dokaz o načinu i vrsti prestanka radnog odnosa kod prijašnjeg poslodavca.

Kandidat koji može ostvariti pravo prednosti pri zapošljavanju po drugom posebnom zakonu ali samo pod jednakim uvjetima u odnosu na ostale kandidate, dužan je pozvati se na to pravo u prijavi na natječaj te pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta natječaja, priložiti rješenje ili potvrdu o priznatom statusu, odnosno dokaz da je nezaposlen (potvrda Hrvatskog zavoda za zapošljavanje izdana za vrijeme trajanja ovog natječaja) kao i ostale dokaze, ukoliko to poseban zakon propisuje te dokaz o načinu i vrsti prestanka radnog odnosa kod prijašnjeg poslodavca.

Nepotpune (bez dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta) i nepravovremene prijave neće biti razmatrane.

O svim relevantnim informacijama vezanim uz natječaj kandidati će biti obaviješteni na telefon/mobitel ili e-mail adresu koju su naveli u molbi.

Po dospijeću prijave elektroničkom poštom, Služba ljudskih resursa poslat će odgovor kao dokaz o zaprimljenoj prijavi.

Služba ljudskih resursa