Arhiva natječaja

Jadranski naftovod, dioničko društvo,  21.09.2015. objavljuje natječaj za radno mjesto:

Specijalist za poslove riznice i tržišta kapitala, 1 izvršitelj s mjestom rada na lokaciji Zagreb

Minimalni uvjeti:

 • VSS / 300 ECTS; fakultet društvenog usmjerenja; područje: ekonomija;
 • Znanje engleskog jezika struke;
 • Rad sa MS programskim paketima;
 • 3 godine radnog iskustva na sličnim poslovima.

Obavezne kompetencije:

 • Znanje o financijskim instrumentima i financijskim proizvodima te računovodstvenim načelima i standardima koji se odnose na financije;
 • Poznavanje ostalih propisa iz područja struke;
 • Informatička pismenost;
 • Upravljanje znanjem i informacijama;
 • Kvantitativno i analitičko rasuđivanje;
 • Interpretiranje podataka;
 • Samostalnost, sistematičnost, organiziranost.

Poslovne aktivnosti u bitnom:

 • Obavlja poslove praćenja financijskog stanja Društva i daje prijedloge dugoročnog i kratkoročnog financiranja;
 • Ugovara plasiranje viška sredstava;
 • Ugovara konverziju valuta;
 • Sastavlja analize i priprema podloge za dugoročna i kratkoročna zaduženja;
 • Procjenjuje fer vrijednost financijske imovine prema važećim standardima i sastavlja izvješća;
 • Predlaže trgovanje s vrijednosnim papirima;
 • Surađuje s brokerima;
 • Ugovara s bankama okvirni ugovor za izdavanje akreditiva i carinske garancije;
 • Prati promjene računovodstvenih standarda koji se odnose na financijske instrumente i primjenjuje ih;
 • Prati tijek novca u Društvu i sastavlja izvješća.

Izvršitelj se zapošljava na određeno vrijeme u trajanju od godine dana, s probnim rokom od šest mjeseci.

Prijave za natječaj s molbom, životopisom, preslikom diplome te elektroničkim zapisom o radno pravnom statusu šalju se na adresu ljudski.resursi@janaf.hr zaključno s 28.09.2015. godine s obaveznim naslovom (subjectom) u elektroničkoj pošti: „natječaj – specijalist za poslove riznice i tržišta kapitala“.

Kandidati u svojoj prijavi mogu priložiti i druge dokumente za koje smatraju da su relevantni za natječaj, a potvrđuju kompetentnost u nekom od područja navedenih u minimalnim uvjetima ili obaveznim kompetencijama.

Kandidati moraju zadovoljavati minimalne uvjete radnog mjesta te posjedovati znanja, vještine i sposobnosti navedene u obaveznim kompetencijama kako bi zadovoljili uvjete natječaja, odnosno bili razmatrani kao kandidati za selekcijski postupak.

Kandidat koji ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju po posebnom zakonu, dužan je pozvati se na to pravo u prijavi na natječaj te priložiti rješenje ili potvrdu o priznatom statusu, odnosno dokaz da je nezaposlen (potvrda Hrvatskog zavoda za zapošljavanje izdana za vrijeme trajanja ovog natječaja).

Nepotpune (bez dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta) i nepravovremene ponude neće biti razmatrane.

O svim relevantnim informacijama vezanim uz natječaj kandidati će biti obaviješteni na telefon/mobitel ili e-mail adresu koju su naveli u molbi.

Po dospijeću prijave elektroničkom poštom, Služba ljudskih resursa poslat će odgovor kao dokaz o zaprimljenoj prijavi.

Služba ljudskih resursa