Arhiva natječaja

Jadranski naftovod, dioničko društvo, 23.02.2018. godine objavljuje natječaj za radno mjesto:

Pomoćnik operatera (M/Ž), 1 izvršitelj s mjestom rada na lokaciji Mjerna stanica Sotin

Minimalni uvjeti:

 • SSS; škola tehničkog usmjerenja; područja: elektrotehnika, strojarstvo, kemijsko-tehnološko, naftno rudarstvo;
 • Rad s MS programskim paketima;
 • Poznavanje osnovne stručne terminologije na engleskom jeziku;
 • Vozačka dozvola B kategorije;
 • 6 mjeseci radnog iskustva na sličnim poslovima ili iz područja struke.

Poslovne aktivnosti u bitnom:

 • Kontrolira rad tehnološke opreme i instalacija naftovodnog sustava;
 • Očitava tehnološke parametre na lokalnim indikatorima uređaja;
 • U slučaju kvara na lokalnom upravljanju ručno obavlja pripremne operacije;
 • Sudjeluje u operacijama prihvata i/ ili odašiljanja čistača cjevovoda;
 • Održava čistoću skladišnih instalacija i tehničkih sredstava rada za koje je zadužen;
 • Prema potrebi sudjeluje u aktivnostima mjerenja i uzorkovanja;
 • Sudjeluje u aktivnostima redovnog održavanja prema nalogu nadređenog.

Obavezne kompetencije:

 • Znanja o sustavu JANAF-a; Znanja iz područja struke; Informatička pismenost;
 • Poznavanje internih pravilnika, procedura ili uputa vezanih uz poslovne procese;
 • Znanje engleskog jezika A2 razine jezične mape EU;
 • Sposobnost rješavanja tehničkih problema;
 • Vještina čitanja i primjene tehničkih podataka o materijalima, komponentama, alatima, strojevima i uređajima;
 • Vještine rukovanja instrumentima, tehnologijom i strojevima;
 • Vještine sigurnog rukovanja opasnim tvarima;
 • Temeljitost, emocionalna stabilnost; Motoričke sposobnosti.

 

Napomena: Radno mjesto Pomoćnik operatera u JANAF-u, d.d. je u režimu smjenskog rada.

Izvršitelj se zapošljava na određeno vrijeme u trajanju od godine dana, s probnim rokom od 6 (šest) mjeseci.

Prijave za natječaj s molbom, životopisom, preslikom svjedodžbe, preslikom važeće vozačke dozvole te elektroničkim zapisom o radno pravnom statusu izdanom za vrijeme trajanja ovog natječaja, šalju se na adresu ljudski.resursi@janaf.hr zaključno s 02.03.2018. godine s obaveznim naslovom (subjectom) u elektroničkoj pošti: ”natječaj – Pomoćnik operatera”.

Kandidati u svojoj prijavi mogu priložiti i druge dokumente za koje smatraju da su relevantni za natječaj, a potvrđuju kompetentnost u nekom od područja navedenih u minimalnim uvjetima ili obaveznim kompetencijama.

Kandidati moraju zadovoljavati minimalne uvjete radnog mjesta te posjedovati znanja, vještine i sposobnosti navedene u obaveznim kompetencijama kako bi zadovoljili uvjete natječaja, odnosno bili razmatrani kao kandidati za selekcijski postupak.

Kandidati u životopisu moraju navesti puni naziv radnih mjesta na kojima su radili te sažeti opis poslova, aktivnosti i radnih zadataka na navedenim radnim mjestima.

Kandidat koji može ostvariti pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji („Narodne novine“, broj: 121/17) ali samo pod jednakim uvjetima u odnosu na ostale kandidate, dužan je pozvati se na to pravo u prijavi na natječaj te pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta natječaja, priložiti i sve ostale dokaze dostupne na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843 kao i dokaz o načinu i vrsti prestanka radnog odnosa kod prijašnjeg poslodavca.

Kandidat koji može ostvariti pravo prednosti pri zapošljavanju po drugom posebnom zakonu ali samo pod jednakim uvjetima u odnosu na ostale kandidate, dužan je pozvati se na to pravo u prijavi na natječaj te pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta natječaja, priložiti rješenje ili potvrdu o priznatom statusu, odnosno dokaz da je nezaposlen (potvrda Hrvatskog zavoda za zapošljavanje izdana za vrijeme trajanja ovog natječaja) kao i ostale dokaze, ukoliko to poseban zakon propisuje te dokaz o načinu i vrsti prestanka radnog odnosa kod prijašnjeg poslodavca.

Nepotpune (bez dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta) i nepravovremene prijave neće biti razmatrane.

O svim relevantnim informacijama vezanim uz natječaj kandidati će biti obaviješteni na telefon/mobitel ili e-mail adresu koju su naveli u molbi.

Po dospijeću prijave elektroničkom poštom, Služba ljudskih resursa poslat će odgovor kao dokaz o zaprimljenoj prijavi.

Služba ljudskih resursa