Arhiva natječaja

Jadranski naftovod, dioničko društvo, 13.10.2015. objavljuje natječaj za radno mjesto

Mehaničar dizaličar, 1 izvršitelj s mjestom rada na Terminalu Sisak

Minimalni uvjeti:

 • SSS; škola tehničkog usmjerenja; područje: strojarstvo;
 • Osposobljenost za rukovatelja lakim dizalicama;
 • Vozačka dozvola C kategorije;
 • 3 godine radnog iskustva na sličnim poslovima.

Poslovne aktivnosti u bitnom:

 • Rukuje i upravlja dizalicom i specijalnim tehničkim vozilom;
 • Održava strojarsku opremu na Terminalu i trasi naftovoda;
 • Svakodnevno provjerava ispravnost stroja/vozila; odgovoran je za njegovo osnovno održavanje; samostalno otklanja manje kvarove.

Obavezne kompetencije:

 • Znanja iz područja struke (osnove prijevoza i prijenosa, osnove hidraulike, osnove strojarstva i elektrotehnike, motori i prijenosi, teret kao predmet rukovanja, dizalice, upravljanje dizalicom, slaganje i utovar tereta);
 • Sposobnost prostornog predočavanja, koordinacija pokreta i spretnost;
 • Vještina čitanja i primjene tehničkih podataka o materijalima, komponentama, alatima, strojevima i uređajima;
 • Vještine rukovanja instrumentima, tehnologijom i strojevima;
 • Vještine sigurnog rukovanja opasnim tvarima;
 • Motoričke sposobnosti.

Prednost će imati kandidati koji imaju:

 • Uvjerenje o osposobljenosti za poslove rukovatelja viličarom;
 • Radno iskustvo na poslovima strojobravara.

Mehaničar dizaličar je radno mjesto s posebnim uvjetima rada.

Izvršitelj se zapošljava na određeno vrijeme u trajanju od godine dana, s probnim rokom od tri mjeseca.

Prijave za natječaj s molbom, životopisom, preslikom svjedodžbe o završenom školovanju, preslikom vozačke dozvole te elektroničkim zapisom o radno pravnom statusu šalju se na adresu ljudski.resursi@janaf.hr zaključno s 20.10.2015. godine s obaveznim naslovom (subjectom) u elektroničkoj pošti: „„natječaj – mehaničar dizaličar TSI“.

Kandidati u svojoj prijavi mogu priložiti i druge dokumente za koje smatraju da su relevantni za natječaj, a potvrđuju kompetentnost u nekom od područja navedenih u minimalnim uvjetima ili obaveznim kompetencijama.

Kandidati moraju zadovoljavati minimalne uvjete radnog mjesta te posjedovati znanja, vještine i sposobnosti navedene u obaveznim kompetencijama kako bi zadovoljili uvjete natječaja, odnosno bili razmatrani kao kandidati za selekcijski postupak.

Kandidat koji ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju po posebnom zakonu, dužan je pozvati se na to pravo u prijavi na natječaj te priložiti rješenje ili potvrdu o priznatom statusu, odnosno dokaz da je nezaposlen (potvrda Hrvatskog zavoda za zapošljavanje izdana za vrijeme trajanja ovog natječaja).

Nepotpune (bez dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta) i nepravovremene ponude neće biti razmatrane.

O svim relevantnim informacijama vezanim uz natječaj kandidati će biti obaviješteni na telefon/mobitel ili e-mail adresu koju su naveli u molbi.

Po dospijeću prijave elektroničkom poštom, Služba ljudskih resursa poslat će odgovor kao dokaz o zaprimljenoj prijavi.

Služba ljudskih resursa