Arhiva natječaja

Jadranski naftovod, dioničko društvo,  22.09.2015. objavljuje natječaj za radno mjesto:

Elektrotehničar I., 1 izvršitelj s mjestom rada na lokaciji Terminal Omišalj

Minimalni uvjeti:

 • SSS; škola tehničkog usmjerenja; područje: elektrotehnika;
 • Rad s MS programskim paketima;
 • Poznavanje stručne terminologije na engleskom jeziku;
 • Vozačka dozvola B kategorije;
 • 3 godine radnog iskustva na sličnim poslovima.

Poslovne aktivnosti u bitnom:

 • Unosi i ažurira podatke o opremi u računalni sustav održavanja; obrađuje izvršene radne naloge i vrši njihovo zaključivanje;
 • Priprema i obrađuje potrebnu tehničku dokumentaciju o radovima održavanja elektroopreme;
 • Vrši ispitivanja i mjerenja stanja elektroopreme, očitava i obrađuje dobivene podatke;
 • Sastavlja izvješća o stanju elektroopreme i izrađuje ispitne protokole;
 • Nadgleda radove održavanja i neposredno vodi poslove održavanja;
 • Izvodi pregled i ispitivanja gromobranske instalacije i sudjeluje pri ispitivanju zaštita na objektima JANAF-a;
 • Izrađuje ispitne protokole za obavljena mjerenja.

Obavezne kompetencije:

 • Znanja iz područja struke (poznavanje mjernih instrumenata i principa mjerenja električnih i drugih fizičkih veličina i dr.);
 • Informatička pismenost;
 • Sposobnost rješavanja tehničkih problema i prostornog predočavanja;
 • Vještina čitanja i primjene tehničkih podataka o materijalima, komponentama, alatima, strojevima i uređajima;
 • Vještine rukovanja instrumentima, tehnologijom i strojevima;
 • Uočavanje problema;
 • Temeljitost.

Elektrotehničar I. je radno mjesto s posebnim uvjetima rada.

Izvršitelj se zapošljava na određeno vrijeme u trajanju od godine dana, s probnim rokom od tri mjeseca.

Prijave za natječaj s molbom, životopisom, preslikom svjedodžbe o završenom školovanju te elektroničkim zapisom o radno pravnom statusu šalju se na adresu ljudski.resursi@janaf.hr zaključno s 29.09.2015. godine s obaveznim naslovom (subjectom) u elektroničkoj pošti: „natječaj – elektrotehničar I.“.

Kandidati u svojoj prijavi mogu priložiti i druge dokumente za koje smatraju da su relevantni za natječaj, a potvrđuju kompetentnost u nekom od područja navedenih u minimalnim uvjetima ili obaveznim kompetencijama.

Kandidati moraju zadovoljavati minimalne uvjete radnog mjesta te posjedovati znanja, vještine i sposobnosti navedene u obaveznim kompetencijama kako bi zadovoljili uvjete natječaja, odnosno bili razmatrani kao kandidati za selekcijski postupak.

Kandidat koji ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju po posebnom zakonu, dužan je pozvati se na to pravo u prijavi na natječaj te priložiti rješenje ili potvrdu o priznatom statusu, odnosno dokaz da je nezaposlen (potvrda Hrvatskog zavoda za zapošljavanje izdana za vrijeme trajanja ovog natječaja).

Nepotpune (bez dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta) i nepravovremene ponude neće biti razmatrane.

O svim relevantnim informacijama vezanim uz natječaj kandidati će biti obaviješteni na telefon/mobitel ili e-mail adresu koju su naveli u molbi.

Po dospijeću prijave elektroničkom poštom, Služba ljudskih resursa poslat će odgovor kao dokaz o zaprimljenoj prijavi.

Služba ljudskih resursa