Sigurnost i zaštita okoliša

Naftovodni sustav

Naftovodni sustav JANAF-a je projektiran, izgrađen, kontroliran i kontinuirano moderniziran sukladno svjetskim normama i zakonskim propisima Republike Hrvatske.

Siguran rad sustava i ciljevi zaštite okoliša osigurani su:

 • odabirom i izvedbom optimalnih tehničkih rješenja i operativnih karakteristika sustava;
 • ugradnjom najkvalitetnijih materijala i opreme, cijevi optimalnih debljina stijenki (proračunatih temeljem utvrđene kategorizacije zemljišta kroz koje prolazi naftovod), blok ventila na trasi naftovodnog sustava u funkciji zatvaranja određene sekcije naftovoda;
 • ugradnjom sustava pročišćavanja i odvodnje otpadnih voda;
 • izgradnjom zaštitnih vodonepropusnih bazena za prihvat eventualno izlivene nafte iz spremnika;
 • uporabom mjera s ciljem zaštite mora: slop spremnika, plutajućih brana, zračne zavjese, uređaja za detekciju ugljikovodika i dr.;
 • izgradnjom i stavljanjem u funkciju (u slučaju potrebe) odušnog uređaja s pripadajućim spremnikom sa svrhom zaštite nizvodnog dijela naftovoda u slučaju previsokog tlaka;
 • uspostavom sustava nadzora i upravljanja;
 • provedbom antikorozivne zaštite;
 • postupanjem s otpadom prema gospodarskim načelima i načelima zaštite okoliša;
 • sustavnim rješavanjem problematike buke;
 • preventivnim i interventnim održavanjem opreme i instalacija;
 • provedbom nadzora trase;
 • organiziranim djelovanjem u slučaju iznenadnog događaja (koji može rezultirati zagađenjem) prema planovima intervencije i drugim planovima ovisno o stupnju zagađenja i razini djelovanja(lokalnoj, županijskoj ili državnoj) i dr. ;
 • provjerama funkcionalnosti interventne opreme i sustava, kao i osposobljenosti kadrova;
 • provedbom kontrole integriteta naftovodnog sustava prema svjetskim normama;
 • praćenjem novih postupaka, tehnologija, opreme i propisa iz područja zaštite okoliša te njihovom primjenom;
 • suradnjom s nadležnim tijelima uprave i tvrtkama u zemlji i inozemstvu.