Novosti

Promjena u NO JANAF-a d.d.

Zagreb – Društvo JANAF d.d. zaprimilo je odluku dioničara CERP, kojom isti sukladno članku 256. stavku 2. Zakona o trgovačkim društvima, a temeljem članka 28. Statuta JANAF-a, imenuje dipl. iur. Biljanu Bukić članicom Nadzornog odbora JANAF-a. Po zaprimanju sve potrebne dokumentacije, Društvo će predati prijavu za upis nastale promjene u Sudski registar.
Izjava CERP