Pravilnik o donacijama i sponzorstvima

Trgovačka društva, javne ustanove i jedinice lokalne samouprave

Zahtjev za sponzorstvo mora sadržavati:

  • molba
  • ispunjeni obrazac zahtjeva za sponzorstvo (obavezno ispuniti sve rubrike u obrascu)
  • dokaz o pravnom statusu podnositelja zahtjeva – preslika izvatka iz Sudskog registra ovjerena od strane službene osobe (potpis i pečat), ne starija od 30 dana od dana podnošenja zahtjeva;
  • potvrda Ministarstva financija-Porezne uprave o urednom ispunjavanju obveze plaćanja doprinosa za mirovinsko i zdravstveno osiguranje i drugih javnih davanja prema državnom proračunu i proračunima jedinica lokalne samouprave, ne starija od 30 dana od dana podnošenja zahtjeva,
  • uvjerenje nadležnog suda da se protiv osobe ovlaštene za zastupanje podnositelja zahtjeva ne vodi kazneni postupak, ne starije od 30 dana od dana podnošenja zahtjeva (uvjerenje možete dobiti izravno na nadležnom sudu ili putem sustava e-Građani);
  • izjava ovlaštene osobe za zastupanje podnositelja zahtjeva da ona osobno, niti podnositelj zahtjeva nisu pravomoćno osuđeni za kaznena djela iz Kaznenog zakona, ne starija od 30 dana od dana podnošenja zahtjeva

Prethodno navedenu dokumentaciju možete proslijediti elektronskim putem na e-mail adresu Korporativnih komunikacija info@janaf.hr ili poštom na adresu Društva:

JANAF d.d.
Korporativne komunikacije
Miramarska cesta 24
10000 Zagreb

Zahtjevi za sponzorstva mogu se slati tijekom čitave godine.

Zahtjevi koji ne sadržavaju cjelokupnu prethodno navedenu dokumentaciju neće se razmatrati.