Antikorupcijski program

Sustav financijskog upravljanja i kontrole

Društvo ima definirane politike financijskog upravljanja i kontrole. Odlukom o definiranju centara odgovornosti utvrđene su ovlasti i odgovornosti pojedinih sektora u dijelu planiranja, nabave i likvidaciji dokumenata. Internom uputom o praćenju investicija definirani su postupci, ovlasti i odgovornosti vezani uz likvidaciju dokumenata koji prate nabavu i izgradnju investicijskih objekata. Pravilnikom o priznavanju, mjerenju i identifikaciji osnovnih sredstava utvrđeno je kako slijedi: priznavanje, mjerenje i identifikacija osnovnih sredstava, definirani su kriteriji za priznavanje, mjerenje i razgraničenje osnovnih sredstava te odgovornosti sudionika u postupcima nabave i evidentiranja imovine. Osim toga, Planom poslovanja koji se donosi za svaku poslovnu godinu definirana je razina troškova i investicija i izvori financiranja čija se realizacija prati sastavljanjem mjesečnih izvještaja o ostvarenju Plana.

Sustav financijskog upravljanja i kontrole definiran je na sljedećim razinama:

  • organizacijom Društva, koja definira ovlasti i odgovornosti svih sektora Društva, te sistematizacijom radnih mjesta, koja definira odgovornosti zaposlenika;
  • unutar Sektora ekonomsko financijskih poslova, koji ima definirane politike, pravilnike, interne akte i upute u funkciji financijskog upravljanja i kontrole, kao i eksterne i interne izvještaje.Popis internih akata, pravilnika i uputa unutar Sektora ekonomsko financijskih poslova možete pogledati ovdje.

    Popis eksternih i internih izvještaja unutar Sektora ekonomsko financijskih poslova koji su u funkciji financijskog upravljanja i kontrole možete pogledati ovdje.

  • unutar Sektora razvoja i kontrolinga, čiji je zadatak, između ostalog, provođenje tehničkog kontrolinga i interne revizije;
  • internom revizijom, koja je u postupku osnivanja;
  • revizorskim odborom, koji revidira poslovanje Društva;
  • godišnjom revizijom financijskog poslovanja Društva od strane neovisnog revizora.